Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №39/2014 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №031046 в местността „Гробищата", землище на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк"

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 4842/30.12.2013 г. и № 4842(1) от 30.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №031046 в местността „Гробищата", землище на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПУП-ПЗ по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и техните изменения, попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал.1 от ЗООС, както и в позиция 9.1 „Подробни устройствени планове-планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии" на Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като съобразено с изискванията на Наредбата за ЕО могат да бъдат:
• предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО:
- когато очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и Приложение № 2 от ЗООС (чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО).
- когато не очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за които се предполага, че ще имат значителна въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им(чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО).
• предмет на задължителна ЕО – когато има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000" съгласно решение по чл. 20 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (чл. 2, ал.1, т. 2 от Наредбата за ЕО).
Съгласно представената документация със Заповед № 1193/24.10.2013 г. на кмета на община Благоевград е разрешено изработване на ПУП-ПЗ за имот №031046, землище на с. Габрово с предназначение за „гробищен парк".
Инвестиционни предложения за изграждане на нови гробищни паркове попадат в обхвата на т. 12, буква „д" на Приложение № 2 на ЗООС.
В конкретния случай проектът на ПУП-ПЗ обхваща територията на съществуващия гробищен парк с площ 4932 м2 и капацитет 1233 места и се инициира с цел привеждане на същия с Общия устройствен план на община Благоевград, като зониране на територията и осигуряване на:
- химическа тоалетна;
- контейнери за отпадъци;
- ограждане на имота;
- зона за паркиране.
Предвижда се изграждане на ново водопроводно отклонение от водопроводната мрежа на селото до имота и водомерна шахта в имота.
С ПУП – ПЗ се определя ограничителната линия на зоната на застрояване и зоната за погребване. Дейностите по извършване на тъжни ритуали се осъществяват на територията на съществуващия парк и не се предвижда усвояване на съседни територии.
Предвид горе изложеното считаме, че ПУП – ПЗ не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО, тъй като същият не очертава рамката на ново инвестиционно предложение, попадащо в т. 12, буква „д" на Приложение № 2 на ЗООС, както и не се предполага значително въздействие върху околната среда при прилагането му.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същия попада изцяло в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №031046 в местността „Гробищата", землище на с. Габрово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение за „гробищен парк" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.