Съдържание

Посетители

В момента има 316  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №45/2014 г.

Подробен устройствен план (ПУП) за делба на имот с №000342, местност „Габеро", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград за образуване на 2 броя нови имота с предназначение за жилищно строителство и имот с предназначение за път, осигуряващ достъп до новообразуваните имоти" и „План за застрояване (ПЗ) на новообразуваните имоти – за ниско свободно жилищно застрояване

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. №89 и №89(1)/10.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
ПУП за делба на имот с №000342, местност „Габеро", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград за образуване на 2 броя нови имота с предназначение за жилищно строителство и имот с предназначение за път, осигуряващ достъп до новообразуваните имоти и ПЗ на новообразуваните имоти – за ниско свободно жилищно застрояване попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Планът предвижда делба на имот с НТП „Индивидуално застрояване" с обща площ 1,301 дка и образуване на 2 броя нови имота с предназначение за жилищно строителство (за ниско свободно жилищно застрояване) и имот с предназначение за път, осигуряващ достъп до новообразуваните имоти.
Със Заповед № 1469/17.12.2013 г. на кмета на община Благоевград е разрешено изработване на ПУП:
1. За делба на имот № 000342 в местността „Габеро" по карта възстановена собственост на с. Рилци, община Благоевград за образуване на два броя нови имота с предназначение за жилищно строителство и имот с предназначение за път (за собствени нужди), осигуряващ достъп до новообразуваните имоти;
2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните имоти за ниско свободно жилищно застрояване.
Със същата Заповед са допуснати следните показатели на застрояване за устройствена зона „Жм": плътност на застрояване - максимум 60%; плътност на озеленяване - минимална озеленена площ - минимум 40 %; Кинт. - 1,2; височина на застрояване до 10 м.
Предвид горното не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението му e разположена защитена зона BG0002099 "Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002099 "Кочериново". Предвид горепосоченото, така заявения план не подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и на преценяване на необходимостта от ЕО, съгласно Закона за опазване на околната среда. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП за делба на имот с №000342, местност „Габеро", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград за образуване на 2 броя нови имота с предназначение за жилищно строителство и имот с предназначение за път, осигуряващ достъп до новообразуваните имоти и ПЗ на новообразуваните имоти – за ниско свободно жилищно застрояване" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.