Съдържание

Посетители

В момента има 254  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №49/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" – отдели, подотдели 34 „и", 36 „е", 38 „г", 39 „а", 39 „з", 40 „в", 40 „е", 157 „г", 157 „в", 36 „п", 39 „б", 45 „л", 52 „г", 89 „д", 90 „в", 90 „и", 331 „м", 332 „в", 335 „в", 336 „б", 336 „в", 338 „о", 112 „д", 113 „ж", 157 „б", 202 „д", 212 „ц", 220 „в1", 275 „и", 287 „з", 313 „д", 314 „в", 329 „д"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №6/03.01.2014 г. за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Разлог" – отдели, подотдели 34 „и", 36 „е", 38 „г", 39 „а", 39 „з", 40 „в", 40 „е", 157 „г", 157 „в", 36 „п", 39 „б", 45 „л", 52 „г", 89 „д", 90 „в", 90 „и", 331 „м", 332 „в", 335 „в", 336 „б", 336 „в", 338 „о", 112 „д", 113 „ж", 157 „б", 202 „д", 212 „ц", 220 „в1", 275 „и", 287 „з", 313 „д", 314 „в", 329 „д" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
План-извлечението се инициира във връзка с окомплектоване на лесосечен фонд за 2014 г., предвид че към момента се изработва нов Горскостопански план за периода 2013 – 2023 г. Предмет на план-извлечението са насаждения, обособяващи гореописаните отдели, подотдели от териториалния обхват на горите, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Якоруда", в които са предвидени горскостопански дейности свързани с извеждане на сечи както следва:
І. Възобновителни сечи в отдел, подотдел 34 „и", 36 „е", 38 „г", 39 „а", 40 „в", 40 „е" и 157 „в" на обща площ от 78.4 ха, разпределени както следва:
1.1. Краткосрочно-постепенна сеч – осеменителна фаза в отдел, подотдел 34 „и" и 36 „е" с площ 3.2 ха;
1.2. Постепенно-котловинна сеч в отдели, подотдели 38 „г", 39 „а" и 40 „е" на обща площ 31.3 ха;
1.3. Групово-постепенна сеч в отдели, подотдели 40 „в" и 157 „в" и 157 „г" на обща площ 15.9 ха.
ІІ. Отгледни сечи в отдели, подотдели 39 „з", 36 „п", 39 „б", 45 „л", 52 „г", 89 „д", 90 „в", 90 „и", 331 „м", 332 „в", 335 „в", 336 „б", 336 „в", 338 „о", 112 „д", 113 „ж", 157 „б", 202 „д", 212 „ц", 220 „в1", 275 „и", 287 „з", 313 „д", 314 „в", 329 „д" на обща площ от 101.7 ха, разпределени както следва:
2.1. Прочистка в отдели, подотдели 45 „л", 313 „д" и 314 „в" с площ 28.0 ха;
2.2. Прореждане в отдели, подотдели 52 „г", 89 „д", 90 „в", 90 „и", 331 „м", 332 „в", 335 „в", 336 „б", 338 „о", 112 „д", 113 „ж", 157 „б", 202 „д", 212 „ц", 220 „в1", 287 „з" и 329 „д"на обща площ 57.6 ха;
2.3. Пробирка в отдели, подотдели 36 „п"; 39 „б"; 336 „в"; 275 „и" на обща площ 16.1 ха;
2.4. Селекционна сеч в отдел, подотдел 39 „з" с площ 6.1 ха.
Отдели, подотдели 34 „и", 36 „е", 38 „г", 39 „а", 39 „з", 40 „в", 40 „е", 157 „г", 157 „в", 36 „п", 39 „б", 45 „л", 52 „г", 89 „д", 90 „в", 90 „и", 335 „в", 336 „б", 336 „в", 338 „о", 112 „д", 113 „ж", 157 „б", 212 „ц", 220 „в1" и 287 „з" попадат в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград.
Отдели, подотдели 331 „м", 332 „в", 313 „д", 314 „в" и 329 „д" попадат в землището на с. Черна Места, общ. Якоруда, обл. Благоевград, а отдел, подотдел 275 „и" попада в землището на с. Бунцево, общ. Якоруда, обл. Благоевград.
Гореописаните отдели, подотдели, предмет на план-извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000". Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 100/2008 г.);
 защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Дейностите, заложени за реализиране с плана, не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с план-извлечението дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" – отдели, подотдели 34 „и", 36 „е", 38 „г", 39 „а", 39 „з", 40 „в", 40 „е", 157 „г", 157 „в", 36 „п", 39 „б", 45 „л", 52 „г", 89 „д", 90 „в", 90 „и", 331 „м", 332 „в", 335 „в", 336 „б", 336 „в", 338 „о", 112 „д", 113 „ж", 157 „б", 202 „д", 212 „ц", 220 „в1", 275 „и", 287 „з", 313 „д", 314 „в", 329 „д", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.