Съдържание

Посетители

В момента има 293  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №50/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен" – отдел, подотдел 272 „в"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №12/03.01.2014 г. за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен" – отдел, подотдел 272 „в" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на план-извлечението е насаждението, обособяващо гореописания отдел, подотдел попадащ в землището на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград със следните таксационни характеристики: състав – бял бор 8, черен бор 1 със семенен изкуствен произход и зимен дъб – 1 с издънков естествен произход с площ 2.1 ха; възраст – 60 год.; окомерна пълнота – 0.8-0.9; височина – 17.0 м за белия бор и 8.0 м за зимния дъб; бонитет – 4 за белия бор и 5 за зимния дъб.
С настоящето план-извлечение е предвидено да се изведе отгледна сеч – пробирка с интензивност 20% с цел създаване на условия за нарастване на дърветата с желани стъблени форми по диаметър, както и за подобряване на индивидуалната им стабилност и механична устойчивост.
Отдел, подотдел 272 „в", предмет на план-извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000". Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
 защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Дейностите, заложени за реализиране с плана, не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с план-извлечението дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен" – отдел, подотдел 272 „в", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.