Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №52/2014 г.

Инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 04279.625.114.1, разположена в имот с идентификатор 04279.625.114, УПИ XXV, кв. 21 по плана на ж.к. „Ален мак", гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „сграда за търговия" за „ресторант с лятна градина, бар и детски кът за игра"

Във връзка с внесено от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №17/06.01.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 04279.625.114.1, разположена в имот с идентификатор 04279.625.114, УПИ XXV, кв. 21 по плана на ж.к. „Ален мак", гр. Благоевград, община

Благоевград, област Благоевград от „сграда за търговия" за „ресторант с лятна градина, бар и детски кът за игра" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда за търговия (сладкарница „Изгрев и ресторант „Теменуга") с идентификатор 04279.625.114.1, разположена в имот с идентификатор 04279.625.114, УПИ XXV, кв. 21 по плана на ж.к. „Ален мак", гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в „ресторант с лятна градина, бар и детски кът за игра".
С преустройството са предвидени следните дейности: направа на покривна топло и хидроизолация; направа на нови оградни щендерни стени с дебелина 15 см; направа на вътрешни преградни стени; поставяне на керамично покритие на пода и стените до нивото на окачения таван в мокрите помещения, кухните и миалното; полагане на полимерциментна хидроизолация и топлоизолация 4 см XPS, армирана циментова замазка и настилки от неполирана подова керамика над вътрешната съществуваща бетонна настилка; полагане на неполирана мразоустойчива подова керамика над външните бетонни настилки; подмяна на дограма.
Предвидено е в имота да се изградят и следните нетрайно свързани с терена слънцезащитни преместваеми съоръжения - навеси:

  • навес към лятна градина и външен бар - със застроена площ 71.42 м2, разположен от север на съществуващата сграда;
  • навес към детски кът за игра - със застроена площ 58.70 м2, разположен на юг от съществуващата сграда.

Предвидения капацитет на ресторанта е 64 места за посетители. Под навесите през летния сезон могат да се обособят още 30 места.
С реализиране на инвестиционното предложение не се увеличава застроената площ и обемът на сградата, както и не се променя разположението на фасадните стени, а само на отворите в тях.
Сградата е с изградена техническа инфраструктура и не се предвижда промяна в съществуващата или изграждане на нова такава.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно:

  • защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект попадащ в обхвата на тези приложения и не подлежи на регламентираната по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 04279.625.114.1, разположена в имот с идентификатор 04279.625.114, УПИ XXV, кв. 21 по плана на ж.к. „Ален мак", гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „сграда за търговия" за „ресторант с лятна градина, бар и детски кът за игра" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.