Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №60/2014 г.

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Струмяни, землище на с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №192 от 20.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94/2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Струмяни, землище на с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Планът предвижда извеждане на техническа сеч на площ от 0,2 ха в култура от зелена дугласка (9) и бял бор (1) в отдел 118/я2 по ЛУП от 2010 г. с цел осигуряване на достъп до предвидено за сеч насаждение в отдел 118/к2. Трасето на предвидената за направа просека е с дължина 250 м и ширина 4 м.
Трасето, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. В близост е разположени защитена зона BG0000224 "Огражден - Малешево" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000224 "Огражден - Малешево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният "План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Струмяни, землище на с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.