Съдържание

Посетители

В момента има 328  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №685/2014

Инвестиционно предложение "Разширение на производствена дейност на шивашки цех, находящ се в УПИ VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ в кв. 177 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3257/21.10.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Разширение на производствена дейност на шивашки цех, находящ се в УПИ VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ в кв. 177 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация:
1. УПИ VІ (имот с идентификатор 56126.602.9940 и площ 4484 м2) е с начин на трайно ползване „ниско застрояване".
2. УПИ VІІІ (имоти с идентификатори 56126.602.4856 с площ 144 м2 и 56126.602.5366 с площ 781 м2), УПИ ІХ (имот с идентификатор 56126.602.5365 и площ 740 м2), УПИ Х (имот с идентификатор 56126.602.5364 и площ 535 м2) и УПИ ХІІ (имоти с идентификатори 56126.602.5363 с площ 586 м2 и 56126.602.5380 с площ 23 м2) са отредени са производствено-складови дейности.
3. УПИ VІІ (имот с идентификатор 56126.602.9941 и площ 11387 м2) е отреден за „шивашка промишленост". В имота са изградени и функционират шивашки и кроялен цех. Инвестиционно предложение „Изграждане на шивашки цех в УПИ VІІ и ХІV, кв. 177 по плана на гр. Петрич" е съгласувано по реда на глава шеста е съгласувано по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие със становище с изх. №3001(1)/2.10.2009 г. на директора на РИОСВ – Благоевград.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нови сгради с цел увеличаване на производството на дружеството без промяна на дейността. Предвидено е УПИ VІ, VІIІ, ІХ, Х и ХІІ да се обединят в един общ имот – УПИ VІІ с обща площ 18860 м2 и предназначение за „производствено-складови дейности - шивашки дейности".
Съществуващите сгради – производствени халета и портиерна се предвижда да бъдат запазени и се изградят:
- складове със застроена площ около 3000 м2;
- жилищна сграда със застроена площ 500 м2;
- пожарен хидрант;
- паркинг за собствени нужди с капацитет около 10 паркоместа.
УПИ VІІ е с изградена техническа инфраструктура – захранен с ел. енергия и вода, отпадъчните води се отвеждат в канализация. Транспортният достъп е осигурен от уличната регулация.
Със Заповед №38/09.10.2014 г. на кмета на община Петрич е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ в кв. 177 по плана на гр. Петрич.
Заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения към закона, предвид, това и свързаният с него ПУП – ПРЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Съобразено с горното инвестиционното предложение за "Разширение на производствена дейност на шивашки цех, находящ се в УПИ VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ в кв. 177 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" и свързаният с него ПУП - ПРЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична (ЕО).
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000167 "Беласица". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно "Разширение на производствена дейност на шивашки цех, находящ се в УПИ VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ в кв. 177 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.