Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №699/2014

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на водопровод за обект «Разширение на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново», подобект «Мурсалево – Боровец» и подобект «Боровец – Крумово»

Във връзка с внесено от Вас Уведомление и документация с вх. №3245 и №3246/20.10.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
ПУП-ПП за трасе на водопровод за обект «Разширение на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново», подобект «Мурсалево – Боровец» и подобект «Боровец – Крумово» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С Решение №23/07.02.2014 г. на Общински съвет – Кочериново е допуснато изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод за обект «Разширение на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново», подобект «Мурсалево – Боровец» и подобект «Боровец – Крумово».
Проектният водопровод се разделя на два подобекта: подобект «Мурсалево – Боровец» и подобект «Боровец – Крумово». Първият подобект се разделя на 9 участъка, а втория на 6.
1. Подобект «Мурсалево – Боровец»:
- 1-ви участък започва от облекчителната шахта на с. Мурсалево, преминава през западната част на землището и пресича напоителен канал /съществуващ сервитут с дължина 472.3 м/;
- 2-ри участък започва от напоителния канал до регулацията на с. Мурсалево /съществуващ сервитут с дължина 320.5 м/;
- 3-ти участък преминава през територията на с. Мурсалево /съществуващ сервитут с дължина 295.4 м/;
- 4-ти участък преминава по регулацията на с. Мурсалево, по път Е79 и ЖП линията /съществуващ сервитут с дължина 64.7 м/;
- 5-ти участък преминава под ЖП линията «София – Кулата» до сервитута на АМ «Струма» /ново трасе с дължина 40.3 м/;
- 6-ти участък попада в сервитута на АПИ /реконструкция от АПИ с дължина 100 м – стартира от точка 14 и приключва в точка 15/;
- 7-ми участък започва след реконструкцията от АПИ до края на сервитута на АМ «Струма» съществуващ сервитут, попадащ върху мост на река Струма с обща дължина 172.8м/;
- 8-ми участък започва от края на сервитута на АПИ и стига до РШ «Боровец – Драгоман» /със съществуващ сервитут с дължина 484.5 м и ново трасе с дължина 368.2 м/;
- 9-ти участък започва от РШ «Боровец – Драгоман» и достига до водоемите на с. Боровец и с. Драгодан /ново трасе и нов сервитут с дължина 1653.5 м/
2. Подобект «Боровец – Крумово»:
- 10-ти участък започва от РШ «Боровец – Драгоман» до регулацията на с. Боровец /ново трасе и нов сервитут с дължина 685.8 м/;
- 11-ти участък минава през територията на с. Боровец /ново трасе и нов сервитут с дължина 158.6 м/;
- 12-ти участък започва от края на регулацията на с. Боровец до началото на регулацията на с. Бураново /ново трасе и нов сервитут с дължина 1286.3 м и съществуващ сервитут с дължина 248.0 м/;
- 13-ти участък преминава през територията на с. Бураново /съществуващ сервитут с дължина 454.8 м/;
- 14-ти участък започва от края на регулацията на с. Бураново до резервоар на с. Крумово с клон до водоема на с. Бураново /ново трасе и нов сервитут с дължина 1961.9 м/;
- 15-ти участък започва от резервоар на с. Крумово до регулацията на с. Крумово /ново трасе и нов сервитут с дължина 85 м/.
Дължината на проектното трасе от облекчителната шахта до резервоар на с. Крумово, заедно с клона да регулацията е общо 8834.7 м. В тази дължина влиза и дължината на реконструкцията на АПИ.
Дължината на проектираното трасе в подобект «Мурсалево – Боровец» е 3954.2 м, като в КВС е 3676.8 м, а през населените места е 277.4 м. Съществуващия сервитут е с дължина 1792.2 м, а новият е с дължина 2162 м.
Дължината на проектираното трасе в подобект «Боровец - Крумово» е 4880.5 м, като в КВС е 4267.1 м, а през населените места е 613.4 м. Съществуващия сервитут е с дължина 702.8 м, а новият е с дължина 4177.6 м.
Трасето на водопровода преминава през землищата от КВС на с. Мурсалево, Драгодан, с. Боровец, с. Бураново и с. Крумово, община Кочериново. Не се налага провеждане на отчуждителни мероприятия, като и промяна на предназначението на частта от имотите, през които преминава трасето на проектирания водопровод. В тази връзка не са налични данни, че с ПУП-ПП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Трасето, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада частично в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 265 м от трасето преминават през BG0002107 "Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.) и 333 м от трасето преминават през BG0001013 "Скрино" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002107 "Бобошево" за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №3246(2)/13.11.2014 г. по описа на РИОСВ - Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002107 "Бобошево" и BG0001013 "Скрино". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП-ПП за трасе на водопровод за обект «Разширение на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново», подобект «Мурсалево – Боровец» и подобект «Боровец – Крумово» е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.