Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №704/2014

Горскостопанска програма за имот с №130029, землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3442 от 10.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за имот с №130029, землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е частен горски имот №130029 с площ 65,001 дка с НТП: „Залесена територия". Имота попада в отдел 228 „т", „у", „я", „з1" по ЛУП на ДГС Благоевград. Програмата предвижда извеждане на сечи, както следва:
- извеждане на възобновителна сеч – групово-постепенна с интензивност до 25% в частта от подотдел 228 "т" на площ 2,57 ха, представляващ естествено насаждение от бук на възраст 130 г., вторият етаж на насаждението е на възраст 25 г. и в него се предвижда извеждане на отгледна сеч - прореждане с интензивност до 25%;
- извеждане на отгледна сеч - прореждане с интензивност до 25% в частта на подотдел 228 "у" на площ 0,11 ха, представляващ иглолистна култура на възраст 35 г;
- извеждане на отгледна сеч - прореждане с интензивност до 25% в частта на подотдел 228 "я" на площ 3,77 ха, представляващ основно иглолистно насаждение на възраст 35 г;
- извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност до 25% в частта на подотдел 228 "з1" на площ 0,05 ха представляващ широколистно насаждение от зимен дъб на възраст 65 г.
Лесовъдските мероприятия се извеждат с цел подобряване състоянието и съставът на дървостоя, повишаване продуктивността на гората и превръщането и в устойчива горска екосистема.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението му е разположена защитена зона BG0001013 "Скрино" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на програмата при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001013 "Скрино". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената "Горскостопанска програма за имот с №130029, землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.