Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №727/2014

Инвестиционно предложение "Промяна предназначението на магазин, разположен в УПИ VIII, кв. 20 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград в дрогерия"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3664/28.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Промяна предназначението на магазин, разположен в УПИ VIII, кв. 20 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград в дрогерия" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация е предвидено промяна предназначението на помещение с площ 24.80 м2, представляващо магазин и разположено в масивна търговска сграда в дрогерия (аптека). С преустройството е предвидено в помещението да бъдат обособени следните помещения: приемна, склад и санитарен възел. В дрогерията ще се продават лекарства продавани без рецепта, средства за лична хигиена, козметика, билки, чай и др. Сградата, в която е разположено помещението е захранена с електроенергия и вода за питейно - битови нужди. Отпадъчните води ще бъдат зауствани чрез съществуващо канализационно отклонение в уличната канализация на населеното място. Имотът, в който е разположена сградата е достъпен по улици.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.) .
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002076 „Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Промяна предназначението на магазин, разположен в УПИ VIII, кв. 20 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград в дрогерия" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.