Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №728/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.7.83 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3653/27.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.7.83 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 1.157 дка и начин на трайно ползване „нива" да бъде изградена жилищна сграда. Жилищната сграда ще бъде със застроена площ около 200 м2. Захранването на жилищната сграда с ел. енергия ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа ниско напрежение на гр. Петрич. Снабдяването на сградата с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод изграден в сервитута на път граничещ с имота. Битовите отпадъчни води ще бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Имотът е достъпен по асфалтиран път гр. Петрич - храм „Св. Петка".
С Решение №949/25.09.2014 г. на ОбС – Петрич е разрешено изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 56126.7.83 по КК на гр. Петрич във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за изграждане на жилищна сграда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.).
Заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него ПУП-ПРЗ не очертават рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му. В тази връзка горното инвестиционното предложение за "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.7.83 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" и свързаният с него ПУП-ПРЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000167 „Беласица". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.7.83 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.