Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №734/2014

Горскостопанска програма за имот с номер 712056 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград

Във връзка с внесеното от уведомление с Вх. №3698/02.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма в качеството Ви на представляващ наследниците на М.Т.Г - собственика на имота, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме следното:
Горскостопанска програма за имот с номер 712056 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма е имот с номер 712056 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград с площ 25.000 дка. Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и извършената през 2013/2014 г. инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда", съгласно която в имота попада насаждението обособяващо отдел, подотдел 218 „ц" с таксационни характеристики както следва: вид на подотдела – склопена култура от бял бор 10 на възраст 60 години; пълнота - 0.9; ср. диаметър – 24 см; ср. височина – 19 м; общ запас - 1070 м3 с клони.
Съобразено с функцията на насаждението и таксационните показатели, с горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия: извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%, при която ще се добият около 180 м3 дървесина. Не се предвиждат мероприятия по възобновяване и залесяване и по ползване на недървесни горски продукти.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните две защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на програмата, при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000495 „Рила". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за имот с номер 712056 в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.