Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №737/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения, офиси и гаражи в поземлен имот №143014 с площ 2.542 дка в местността „Суадживица", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3662/28.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения, офиси и гаражи в поземлен имот №143014 с площ 2.542 дка в местността „Суадживица", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация се предвижда в посочения имот да се изградят:
- двуетажна къща за гости със застроена площ 120 м2 и капацитет 4 бр. стаи за настаняване;
- сграда със застроена площ 500 м2, в която на първия етаж да се обособят 4 бр. гаражи и две халета - търговска част и склад за строителни матирали, пластмасови изделия и селскостопански инвентар, а на втория – три офис-помещения;
- паркинг с 10 бр. паркоместа.
Електрозахранването е предвидено да се осъществява от собствен дизелов генератор, като от генератора до главното разпределително табло се положи кабел НН.
Водоснабдяването на бъдещите обекти с вода за питейно-битови нужди се предвижда да се осъществи от водопроводната мрежа на с. Гърмен, от съществуващ уличен водопровод, като се изгради нов водопровод с дължина 60 м.
Отпадъчните води е предвидено да се заустват в изгребна яма в имота.
Достъпът се осъществява по граничещ с имота четвъртокласен път – имот №00167.
С Решение №1654/04.11.2014 г. на ОбС – Гърмен е разрешено изработване на ПУП-ПЗ за строителство на къща за гости, офиси, търговски и складови помещения и гаражи в имот №143014, местност „Суадживица", землище на с. Гърмен.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със заповед №РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
Заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него ПУП – ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Съобразено с горното инвестиционното предложение за и свързаният с него ПУП – ПЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002076 „Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения, офиси и гаражи в поземлен имот №143014 с площ 2.542 дка в местността „Суадживица", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.