Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №738/2014

Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ IX260 (читалище), кв. 8а по плана на с. Бело поле, община Благоевград за обособяване на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIII260,общ., отреден за имот с пл. №260 и общинска собственост с предназначение за „жилищно строителство", УПИ XIV260, отреден за имот с пл. №260 с предназначение за „жилищно строителство" и УПИ IX260, отреден за имот с пл. №260 с предназначение за „жилищно строителство" и нов УПИ XV в кв. 8 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, и изменение на плана за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ XIII260,общ., УПИ XIV260 и УПИ IX260, кв. 8 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград за ново ниско свободно жилищно застрояване

Във връзка с внесено от Вас Уведомление и документация с вх. №3687(1)/02.12.2014 г. и искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка №3687/02.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ IX260 (читалище), кв. 8а по плана на с. Бело поле, община Благоевград за обособяване на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIII260,общ., отреден за имот с пл. №260 и общинска собственост с предназначение за „жилищно строителство", УПИ XIV260, отреден за имот с пл. №260 с предназначение за „жилищно строителство" и УПИ IX260, отреден за имот с пл. №260 с предназначение за „жилищно строителство" и нов УПИ XV в кв. 8 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, и изменение на плана за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ XIII260, общ., УПИ XIV260 и УПИ IX260, кв. 8 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград за ново ниско свободно жилищно застрояване попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Със Заповед № 1125/04.09.2014 г. на кмета на община Благоевград е разрешено изработване на горецитирания ПУП- изменение на плана за регулация и изменение на плана за застрояване за новообразуваните три нови УПИ за ново ниско свободно жилищно застрояване. Със същата заповед са допуснати следните показатели на застрояване, които да бъдат съобразени с одобрения Общ устройствен план на Община Благоевград както следва: устройствена зона „Жм" и устройствени показатели: височина на застрояване до 10 м; максимална стойност на К инт. - 1.2; плътност на застрояване максимум 60 %; плътност на озеленяване минимум 40 %.
ПУП - ПРЗ се инициира с цел разделяне на УПИ IX260 (читалище) и образуване на три нови урегулирани поземлени имота УПИ XIII260,общ., УПИ XIV260 и УПИ IX260 с предназначение за ниско жилищно застрояване. Захранването на имотите с електроенергия ще се осъществи от ВМрНН на ТП «Бело поле», гр. Благоевград при инсталирана мощност 15 kW. С писмо изх. № ТО-22-260/02.10.2014 г. на „В и К" ЕООД - Благоевград е съгласувало изменението на ПУП - ПРЗ за обособяване на три нови урегулирани поземлени имота. Транспортния достъп до новообразуваните имоти ще се осъществява по улици, граничещи с новообразуваните имоти.
Не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана. Предвид гореизложеното планът не подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и на преценяване на необходимостта от такава оценка.
Имотът, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо e разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002107 „Бобошево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ IX260 (читалище), кв. 8а по плана на с. Бело поле, община Благоевград за обособяване на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIII260, общ., отреден за имот с пл. № 260 и общинска собственост с предназначение за „жилищно строителство", УПИ XIV260, oтреден за имот с пл. № 260 с предназначение за „жилищно строителство" и УПИ IX260, oтреден за имот с пл. № 260 с предназначение за „жилищно строителство" и нов УПИ XV в кв. 8 по плана на с. Бело поле, община Благоевград и изменение на плана за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ XIII260, общ., УПИ XIV260 и УПИ IX260, кв. 8 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград за ново ниско свободно жилищно застрояване" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.