Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №749/2014

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Катунци", землище на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3631 от 26.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
"План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Катунци", землище на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Планът предвижда извеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 20% в насаждения от бук на възраст 120 г., попадащи в отдел 91/в с площ от 21,1 ха и в отдел 92/б с площ 12,1 ха.
Отдели 91/в и 92/б, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат изцяло в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 – BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002126 "Пирин Буфер" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 48/2013 г.).
Предвидените сечи ще бъдат изведени изцяло в природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo - Fagetum, предмет на опазване в границите на защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш". Реализирането на предвидената дейност не предполага увреждане на горецитираното природно местообитание.
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените дейности с плана не противоречи на режима на защитена зона BG0002126 "Пирин Буфер", определен със заповедта за обявяването й.
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният "План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Катунци", землище на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.