Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №750/2014

Задание по чл. 125 от ЗУТ за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 001005 с площ 5.603 дка, местност „Кръсто", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх. №3684/02.12.2014 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП-ПРЗ, която може да бъде приета като уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС" и на основание чл. 6а от същата, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот №001005 с площ 5.603 дка, местност „Кръсто", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПУП - ПPЗ се инициира с цел отреждане на имот №001005 с площ 5.603 дка, местност „Кръсто", землище на с. Зорница, община Сандански „за жилищно строителство". Предвидените устройствени показатели са както следва: свободен начин на застрояване, плътност на застрояване до 60 % от площта на имота и характер на застрояване - ниско с височина до 10 м. Имотът е разположен в непосредствена близост до регулацията на с. Зорница, община Сандански.
Захранването на имота с електроенергия ще се осъществи чрез подземно положена външна връзка от съществуващата ел. мрежа ниско напрежение (НН) на населеното място. Снабдяването на имота с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа. Канализацията на предвидения обект ще се заусти във водоплътна изгребна яма, която периодично ще бъде почиствана. Имотът е достъпен по полски пътища.
Имотът, предмет на настоящия ПУП-ПРЗ, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 283/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 29/2010 г.).
Съобразено с характеристиката на плана, не са налични данни, че същият очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Отчитайки местоположението и характера на гореупоменатия ПУП –ПРЗ, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди".
Съобразено с горното, така заявения проект на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 001005 с площ 5.603 дка, местност „Кръсто", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград" не подлежи на регламентираната по реда на глава шеста от ЗООС процедура по екологична оценка (ЕО).
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 001005 с площ 5.603 дка, местност „Кръсто", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.