Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №753/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на електрозахранващ кабел 20 кV за МВЕЦ „Невразум", землище на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление и документация с вх. №3760/08.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на електрозахранващ кабел 20 кV за МВЕЦ „Невразум", землище на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ с водохващане на р. Невразумска на кота 1475 м и на р. Мочуришка на кота 1566 м, сграда на централата на кота 1155 м и заустване в р. Невразумска на кота 1150 м" с възложител „Тисата" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Кресна, ул. „Цар Самуил" №12, ЕИК 101608387 от директора на РИОСВ-Благоевград са издадени:
- Решение № БД-53-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) с характер „да не се извършва ОВОС"
- Решение №7-ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува инвестиционното предложение,
мотивирани за следните параметри на МВЕЦ:
- водохващане на р. Невразумска на кота 1475 м за застроено водно количество 450 л/сек.;
- водохващане на р. Мочуришка на кота 1556 м за застроено водно количество 250 л/сек.;
- сграда на МВЕЦ на кота 1150 м;
- напорен тръбопровод от водохващане на р. Невразумска до сграда на МВЕЦ с дължина 2.5 км;
- напорен тръбопровод от водохващането на р. Мочуришка до сграда МВЕЦ с дължина 2.7 км;
- заустване в р. Невразумска;
- ел. провод с дължина 1100 м, положен в сервитута на полски пътища и път ІV-ти клас.
От директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград са издадени Разрешително за водовземане и ползване на воден обект №41140196/04.03.2013 г. и Разрешително за водовземане и ползване на воден обект №41140197/04.03.2013 г. с титуляр „Ви кей уотър енерджи" ЕООД.
От Областния управител на област с административен център Благоевград е издадено Разрешение за строеж №РС-037/03.02.2014 г. за обект „МВЕЦ на р. Невразумска и р. Мочуришка", находящ се на територията на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли.
Със Заповед №ОА-РР-146/28.03.2014 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград е допуснато изработването на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Електрозахранващ кабел 20 кV за МВЕЦ „Невразум". Електропроводът ще преминава през землището на с. Ощава и с. Стара Кресна, община Кресна и ще свързва МВЕЦ „Невразум" със съществуващ електропровод в землището на с. Сенокос, община Симитли.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на подземен ел.провод с предвидена обща дължина 8545.74 м, като от тях на територията на:
- землище на с. Ощава ще преминават 805.7 м. Проектното трасе ще преминава изцяло в сервитута на асфалтов път ІV-ти клас – имот №000054;
- землище на с. Стара Кресна ще преминават 3921.7 м. Проектното трасе ще преминава изцяло в сервитута на асфалтов път ІV-ти клас – имоти №000021 и №000135;
- землище на с. Сенокос ще преминават 3284.7 м. От сервитута на проектното трасе се засягат 8 (осем) имота с №№000100, 000129 (местни пътища), 000139 (път ІV клас), 000140 (местен път), 000141 (път ІV клас), 000143 (населено място), 000160 и 023001 (пасища, мери), като трасето преминава през 6 (шест) от тях.
Заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се счита и за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда, тъй като:
- не се предвижда промяна в останалите параметри на инвестиционното предложение, описани в Решение №БД-53-ПР/2007 г. по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и Решение №7-ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- трасето на ел.провода ще преминава основно в сервитута на съществуващи пътища – общинска собственост;
- въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството ще бъде незначително, краткотрайно и ограничено – по трасето на ел.провода.
- осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
Съобразено с горното инвестиционното предложение за "Изграждане на електрозахранващ кабел 20 кV за МВЕЦ „Невразум" находящ се на територията на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград" не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада частично в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000366 "Кресна - Илинденци", включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявамe, че преценката за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на електрозахранващ кабел 20 кV за МВЕЦ „Невразум", землище на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Настоящето писмо е неразделна част от Решение № БД-53-ПР/2007 г. и Решение №7-ПР/2008 г.