Съдържание

Посетители

В момента има 377  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №754/2014

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 000810, местност „Попина лъка", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3771/09.12.2014 г. и №3771(1)/09.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
ПУП - ПЗ за имот № 000810, местност „Попина лъка", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация имот №000810 е с площ 0.180 дка. В същия е изградена вилна сграда със застроена площ 21 м2 и тераса. Проектът за ПУП-ПРЗ се инициира с цел урегулиране на имота и отреждането му „за вила". Съществуващата вила се запазва. В южната част на имота се предвижда водоплътна изгребна яма. Предвидената устройствена зона е „Рекреационна устройствена зона за курортни дейности". Сградата е захранена с ел. енергия и вода от съществуваща инфраструктура. Имот № 000810, землище на с. Лиляново, предмет на плана попада в земи от горския фонд – частна държавна собственост на ЮЗДП ТП „Държавно горско стопанство Сандански". Същия е с НТП: „дървопроизводителна площ (дворно място)".
От ЮЗДП ТП ДГС „Сандански" е представено становище с изх. №734/13.11.2014 г. с което се дава съгласие на Георги Борисов Янкулов за закупуване на земи от горския фонд по реда на §5 от ПЗР на Закона за горите, във връзка с § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн. ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.).
С проекта на ПУП - ПЗ не се предвижда разширение или надстрояване на съществуващата вила. В тази връзка не са налични данни, че с ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Във връзка с гореизложеното ПУП - ПЗ за имот № 000810, местност „Попина лъка", землище на с. Лиляново, община Сандански не подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и на преценяване на необходимостта от такава оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост са разположени защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002126 "Пирин Буфер" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48/2013 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП - ПЗ за имот № 000810, местност „Попина лъка", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.