Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №756/2014

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на новообразуван имот № 92.2151, по плана на новообразуваните имоти на местност „Чимево дере", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива" за „вилно строителство"

Във връзка с внесената от Вас документация с Вх. №3848/15.12.2014 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП-ПРЗ, която може да бъде приета като уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС" и на основание чл. 6а от същата, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на новообразуван имот №92.2151, по плана на новообразуваните имоти на местност „Чимево дере", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива" за „вилно строителство" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С решение №659/31.10.2014 г. на общински съвет Благоевград на основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията е разрешил изработване на ПУП - ПЗ за промяна предназначението на горепосочения имот от нива за вилно строителство при спазване на следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона - „Ов", височина на застрояване - до 7.00 м, максимална стойност на Кинт. - 0.8, плътност на застрояване - максимум 40 %, плътност на озеленяване - минимална озеленена площ - минимум 70 %.
Съгласно представената информация в имота с площ 661.0 м2 е разположена едноетажна сграда със застроена площ 81.3 м2.
ПУП - ПЗ се инициира с цел отреждане на новообразуван имот № 92.2151, по плана на новообразуваните имоти на местност „Чимево дере", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива" за „вилно строителство". Захранването на обекта с електроенергия се осъществява от съществуващо средство за търговски измерване, монтирано на съществуващо ГЕТ, чрез кабелна линия ниско напрежение. Снабдяването на сградата с вода се осъществява от съществуващ в поземлен имот №65003, землище на с. Рилци, община Благоевград водоизточник (кладенец), регистриран в Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» - Благоевград с Удостоверение №267/10.07.2014 г. Отпадъчните води се заустват във водоплътна изгребна яма в рамките на имота. Транспортният достъп до имота се осъществява по полски път.
Имотът, предмет на настоящия ПУП-ПРЗ, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
Съобразено с характеристиката на плана, не са налични данни, че същият очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Отчитайки местоположението и характера на гореупоменатия ПУП –ПРЗ, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0002107 „Бобошево".
Съобразено с горното, така заявения проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на новообразуван имот №92.2151, по плана на новообразуваните имоти на местност „Чимево дере", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива" за „вилно строителство" не подлежи на регламентираната по реда на глава шеста от ЗООС процедура по екологична оценка (ЕО).
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на новообразуван имот №92.2151, по плана на новообразуваните имоти на местност „Чимево дере", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива" за „вилно строителство" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.