Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №929/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел и ресторант в имоти с идентификатори 56126.603.9932 и 56126.603.9933 (УПИ ХХХVІІ и УПИ ХХХVІІІ, кв. 53) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4095 от 02.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел и ресторант в имоти с идентификатори 56126.603.9932 и 56126.603.9933 (УПИ ХХХVІІ и УПИ ХХХVІІІ, кв. 53) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация имоти с идентификатори 56126.603.9932 с площ 356 м2 и 56126.603.9933 с площ 353 м2 са урбанизирана територия с начин на трайно ползване „средно застрояване“. С инвестиционното предложение се предвижда след обединяването на двата имота да се изгради семеен хотел с 20 стаи за настаняване на гости. Към хотела ще бъде изграден ресторант с капацитет 200 места. Отоплението на сградата е предвидено да се осъществява с котел на природен газ с мощност 350 kW. Предвижда се застроената площ да бъде около 30 % от площта на имота. Електрозахранването е предвидено да се осъществи от мрежата НН на гр. Петрич, чрез подземно положен кабел. Водоснабдяването ще се осигури от водопроводната мрежа на града, а отпадъчните води ще се включат в градската канализационна мрежа.
С Разрешение №22/09.06.2015 г. на зам. кмета на община Петрич е допуснато изготвяне на комплексен проект, за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІІ-1452 имот с идентификатор 56126.603.9932 и УПИ ХХХVІІІ-1542, имот с идентификатор 56126.603.9933 по КК и КР на гр. Петрич, проект за РУП, както и инвестиционни проекти за обект “Семеен хотел и ресторант“.
Заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него ПУП - ПРЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им.
Съобразено с горното инвестиционното предложение и свързаният с него ПУП - ПРЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо e разположена защитена зона BG0000167 “Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000167 “Беласица”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел и ресторант в имоти с идентификатори 56126.603.9932 и 56126.603.9933 (УПИ ХХХVІІ и УПИ ХХХVІІІ, кв. 53) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.