Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №945/2015

Проектно предложение „Ефективно използване на природните ресурси и устойчиво опазване на околната среда в трансграничния регион Босилово-Гърмен“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4206/12.12.2015 г. за горецитираното проектно предложение, разработено във връзка с Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Македония ССІ:2014ТС1615СВ006, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проектното предложение „Ефективно използване на природните ресурси и устойчиво опазване на околната среда в трансграничния регион Босилово-Гърмен“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с предоставената от възложителя документация, с проектното предложение се предвижда да се коригират участъци от дерета в населени места с. Гърмен (участък от дере между кв. 63 и кв. 65), с. Дебрен (участък от дере между кв. 14 и кв. 15 и между кв. 18 и кв. 19) и с. Огняново (участък от дере между кв. 48 и кв. 50) от териториалния обхват на община Гърмен чрез изграждане на стоманобетонови подпорни стени и облицоване дъната на деретата със стоманобетон, с параметри както следва:
• за с. Гърмен – подпорни стени с височина 1.2 м и дължина 300 м и облицовка на дъното на участък с дължина 150 м и ширина 3.85 м;
• за с. Дебрен – подпорни стени с височина 2.0 м и дължина 250 м и облицовка на дъното на участък с дължина 170 м и ширина 6.00 м;
• за с. Огняново – подпорни стени с височина 1.5 м и дължина 50 м и облицовка на дъното на участък с дължина 25 м и ширина 4.20 м.
След направа на корекцията се предвижда по левия бряг на деретата в селата Гърмен и Дебрен да се направят зелени алеи с места за отдих чрез поставяне на пейки и съдове за отпадъци. Не се предвиждат дейности свързани с изграждане на нова и/или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура.
Участъците от деретата предмет на проектното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Участъците от деретата предмет на проектното предложение в с. Гърмен и в с. Дебрен не попадат и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, но участъкът от дерето в с. Огняново, предмет на проектното предложение, попада в границите на следните две защитени зони:
 защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
 защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Описаните по-горе дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което проектното предложение „Ефективно използване на природните ресурси и устойчиво опазване на околната среда в трансграничния регион Босилово-Гърмен“ не подлежи на регламентираните с глава шеста, раздел трети от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че:
• предвидените за изпълнение с проектното предложение дейности са допустими спрямо режима на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ;
• проектното предложение е допустимо с ПУРБ (2010 г.-2015 г.) на ЗБР съгласно писмено произнасяна на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с Изх. №П-01-276/21.12.2015 г., заведено в РИОСВ – Благоевград с Вх. №4206(2)/23.12.2015 г.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проектното предложение дейности, както и обстоятелствата, че: не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, в т. ч. и птици, предмет на опазване в защитените зони; не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в защитените зони; не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното Проектно предложение „Ефективно използване на природните ресурси и устойчиво опазване на околната среда в трансграничния регион Босилово-Гърмен“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.