Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №950/2015

инвестиционно предложение „Газификация на котелна централа – газопроводно отклонение DN50; PN0.5 от разпределителен газопровод на „Рила газ“, захранващ горелки на отоплителна централа по друг проект за сградата на Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ в поземлен имот с идентификатор 65334.300.628 (УПИ І-832, кв. 47) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4253/14.12.2015 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Газификация на котелна централа – газопроводно отклонение DN50; PN0.5 от разпределителен газопровод на „Рила газ“, захранващ горелки на отоплителна централа по друг проект за сградата на Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ в поземлен имот с идентификатор 65334.300.628 (УПИ І-832, кв. 47) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда котела на Първо основно училище „Св. Климент Охридски“, находящо се в поземлен имот с идентификатор 65334.300.628 (УПИ І-832, кв. 47) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, който към момента работи на дизелово гориво с топлинна мощност 450 kW, да се захрани с природен газ от изградената газоразпределителна мрежа на гр. Сандански. За целта е предвидено да се изгради отклонение с дължина 50 м от газово табло на дружеството, разположено на ул. „Самуил“, граничеща с имота.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не са налични основания, че същото следва да се счита за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (предвидени са малък обем монтажни дейности, които не се очаква да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда; газопроводът ще премине в имот, собственост на възложителя; природният газ е екологично чисто гориво, което ще доведе до намаляване на емисиите вредни вещества, отделяни в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух), предвид което същото не подлежи на регламентираните с глава шеста, раздел трети от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че: при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони; не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях; не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Газификация на котелна централа – газопроводно отклонение DN50; PN0.5 от разпределителен газопровод на „Рила газ“, захранващ горелки на отоплителна централа по друг проект за сградата на Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ в поземлен имот с идентификатор 65334.300.628 (УПИ І-832, кв. 47) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.