Съдържание

Посетители

В момента има 422  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №956/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 65334.201.94, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4277/17.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 65334.201.94, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Имот с идентификатор 65334.201.94 и площ 4220 кв. м е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване“. Същият е застроен.
Съгласно представената информация се предвижда в същия да се изгради двуетажна сграда със застроена площ около 200 кв.м, предназначена за автосервиз, в която на първия етаж ще се разположат работни халета, а на втория офиси. В автосервиза е предвидено да се извършва диагностика и ремонт на автомобилите и смяна на масла (не се предвижда боядисване на автомобили). Инфраструктурните връзки (ВиК и ел. провод) в имота са съществуващи.

Със Заповед №33/07.10.2015 г. на кмета на община Сандански е разрешено изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ в части: ПУП-ПРЗ за „Производствено-складови дейности и автосервиз“ и технически проект за обект „Автосервиз“ за имот с идентификатор 65334.201.94 по КК на гр. Сандански.
Така заявено инвестиционното предложение за не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него ПУП – ПРЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им.
Съобразено с горното инвестиционното предложение и свързаният с него ПУП – ПРЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична (ЕО).
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена защитена зона BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002098 «Рупите». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 65334.201.94, местност „Боруна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.