Съдържание

Посетители

В момента има 306  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.606.4 в местността Предел по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4340/23.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.606.4 в местността Предел по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 61813.606.4 в местността Предел по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с площ 1000 кв. м да се изгради жилищна сграда със застроена площ 90 кв. м. Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез подземно положен кабел. Водоснабдяването се предвижда да се осъществи чрез изграждане на нов уличен водопровод, а отпадъчните води да се заустват в изгребва яма в имота.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 48/2013 г.);
 защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че осъществяването му не засяга природни местообитания и местообитания на видове в защитените зони, не наруша целостта и кохерентността им, не създава условия за фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.606.4 в местността Предел по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.