Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №3/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 20064.1.378 и 20064.1.377 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Доганово, община Белица, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4227/14.12.2015 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 20064.1.378 и 20064.1.377 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Доганово, община Белица, област Благоевград““ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлени имоти с идентификатори 20064.1.378 и 20064.1.377 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Доганово, община Белица, област Благоевград, с обща площ 5989 кв. м и трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ да се да се изгради сграда със застроена площ 1835.53 кв. м, предназначена за предприятие за преработка на плодове и зеленчуци. Предвидено е в производствените помещения да бъде монтирани линии за производство на замразени плодове и зеленчуци, за обработка на печен пипер, сушене на гъби, за пакетиране и опаковане. Производственият процес ще включва следните етапи: приемане на плодове (малини и череши) и зеленчуци на приемана рампа, на която плодовете ще се окачествяват, претеглят и насочват към манипулационно или хладилно помещение; подготовка на черешите за замразяване – почистване на дръжките, калиброване и изваждане на костилките; подготовка на зеленчуците (чушки) за замразяване - измиване, нарязване, бланширане; обработка на печен пипер – измиване и избушване, изпичане, обелване и замразяване; обработка на грис от малини – отделяне на изронените зърна от малините чрез вибрационно сито и се опаковат и замразяват; опаковане и пакетиране. Предвижда се годишното производство на замразени продукти да бъде 1575 тона. Електрозахранването е предвидено да се осигури от мрежата НН на населеното място. Водоснабдяването се предвижда да се осигури от водопроводната мрежа на селото, а отпадъчните води да се заустват в изгребна яма в имота.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните две защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:
 защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 100 от 2008 г.);
 защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, както и обстоятелствата, че: при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони; не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях; не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлени имоти с идентификатори 20064.1.378 и 20064.1.377 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Доганово, община Белица, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.