Съдържание

Посетители

В момента има 384  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №4/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на два броя сгради за отдих и почивка (къщи) в поземлен имот с идентификатор 61813.781.578 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 4229/14.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на два броя сгради за отдих и почивка (къщи) в поземлен имот с идентификатор 61813.781.578 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с обща площ 1.049 дка и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)“ да бъдат изградени две едноетажни къщи с обща застроена площ 300 м2 с цел отдих и туризъм. Електроснабдяването на сградите ще бъде осъществено от съществуващо табло ниско напрежение чрез подземно положена външна връзка с дължина 20 м. Снабдяването на сградите с вода за питейно - битови нужди ще бъде осъществено от съществуващ уличен водопровод РЕ ф75. Отпадъчните води ще бъдат зауствани в съществуващ уличен канал ф 400.
С Решение № 161 по Протокол № 7/30.07.2015 г. на Общински съвет Разлог е:
1.Разрешено изработване на подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) с отреждане за „жилищно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.578, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог, община Разлог.
2.Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) с отреждане за „жилищно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.578, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог, община Разлог.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.) и BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид това и свързаният с него ПУП - ПЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Съобразено с горното инвестиционно предложение и свързаният с него ПУП - ПЗ не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000209 „Пирин“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно намерение “Изграждане на два броя сгради за отдих и почивка (къщи) в поземлен имот с идентификатор 61813.781.578 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.