Съдържание

Посетители

В момента има 316  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1119/2016

Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и стаи за персонал в имот с №000030, местност „Рамнаците“ в землището на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4395 от 01.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и стаи за персонал в имот с №000030, местност „Рамнаците“ в землището на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на едноетажна селскостопанска постройка със застроена площ около 65 кв. м в земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ с обща площ на имота 3.253 дка. Предвижда се в селскостопанската постройка да бъде обособено помещение за селскостопански инвентар, амбалаж и техника, и помещение за почивка със санитарен възел. Вода за питейни нужди е предвидено да се осигурява от диспенсърни апарати. За битови нужди от резервоар, чрез цистерна за вода. Отпадъчните битови води е предвидено да се отвеждат в изгребна яма в границите на имота. Електрозахранването на обекта е предвидено със соларни панели. Имотът е достъпен от полски път.
От Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Благоевград е издадено Становище с изх. № АР-02-1684/2016 г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0000224 “Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр.85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и стаи за персонал в имот с №000030, местност „Рамнаците“ в землището на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.