Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №5/2017

инвестиционно предложение за “Промяна предназначението и реконструкция на съществуваща сграда за тютюнообработка в сграда със смесено предназначение за магазини, офиси и жилища в УПИ I-868, кв. 110 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ХАДЖИ М“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4375/30.11.2016 г. и внесена допълнителна информация с вх.№4375(2)/22.12.2016 г. на РИОСВ-Благоевград, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявамe за следното:
Инвестиционно предложение “Промяна предназначението и реконструкция на съществуваща сграда за тютюнообработка в сграда със смесено предназначение за магазини, офиси и жилища в УПИ I-868, кв. 110 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда ремонт и реконструкция на съществуващи сгради за тютюнообработка, които са функционално свързани (сграда с идентификатор 17395.501.868.7 със застроена площ 1442 кв.м и сграда с идентификатор 17395.501.868.8 със застроена площ 406 кв.м) в сграда със смесено предназначение за магазини, офиси и жилища в УПИ I-868, кв. 110 по плана на гр. Гоце Делчев. Сградите са с изградена техническа инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания и популации на видовете птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Промяна предназначението и реконструкция на съществуваща сграда за тютюнообработка в сграда със смесено предназначение за магазини, офиси и жилища в УПИ I-868, кв. 110 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.