Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №6/2017

инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина с насаждения от череши в поземлени имоти с №№ 046003, 046004, 046005, 046008, 046015, 046025 и 046029 с обща площ 166.409 дка, землище на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ТЕРРА ФЕРМ ГРУП“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4397/01.12.2016 г. и доп. информация с вх. №4397(2)/22.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина с насаждения от череши в поземлени имоти с №№ 046003, 046004, 046005, 046008, 046015, 046025 и 046029 с обща площ 166.409 дка в землището на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда създаване на нови насаждения от череши на площ от 160 дка на мястото на стари овощни градини от череши, които са насадени в имотите, предмет на инвестиционното предложение. Общата площ на имотите е 166.409 дка, като всичките са с начин на трайно ползване „овощни градини“. Не се предвиждат дейности за подобряване на почвеното плодородие, вкл. напояване на насажденията. Не се очаква формиране на отпадъчни води. За достъп до имотите ще се ползват съществуващи полски пътища.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат изцяло в границите на една защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0001013 “Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина с насаждения от череши в поземлени имоти с №№ 046003, 046004, 046005, 046008, 046015, 046025 и 046029 с обща площ 166.409 ха в землището на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“ , преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.