Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №7/2017

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.118 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)“ за „вилно строителство“

Възложител: Б. И. С., С. Б. Н.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4583/14.12.2016 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 4583(2)/04.01.2017 г. на РИОСВ - Благоевград, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.118 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)“ за „вилно строителство“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация ПУП - ПЗ е изработен въз основа на Решение № 415/300.09.2016 г. на Общински съвет Благоевград за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.118 в местност „Сиджимковица“ по кадастралната карта на гр. Благоевград от „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)“ за „вилно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Ов“, височина на застрояване до 7 м; максимална стойност на Кинт. 0.8; плътност на застрояване максимум 40 %; плътност на озеленяване минимум 50 %.
С ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 0.500 дка и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)“ за „вилно строителство“.
Предвидено е след промяна предназначението на имота в същия да бъдат изградени два броя вилни сгради.
Водоснабдяването и електроснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от съществуващите за града водопроводна и електропроводна мрежи. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат в съществуващата канализация на града.
Транспортният достъп до имота ще се осъществява по полски път от изток.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
На този етап не са налични данни, че с гореописания ПУП-ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.118 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)“ за „вилно строителство““ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.