Съдържание

Посетители

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №8/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на хидротехническо съоръжение - временен брод през река Струма в землището на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „БИСТРИЦА“ ООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4195/18.11.2016 г. и доп. информация с вх. №4195(4)/14.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на хидротехническо съоръжение - временен брод през река Струма в землището на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Отработване на запасите от баластра (пясък и чакъл) за обикновен бетон, строителни разтвори и пътни настилки от находище „Крумово“, община Кочериново, област Кюстендил“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №БД-26-ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – Благоевград. Съгласно същото, за движението на техниката до ТМСИ „Кочериново“ е предвидено да се ползват съществуващи пътища – черен път с дължина около 1 км и път, попадащ в границите на концесионната площ от находище „Кочериново“, експлоатирано от същия концесионер. За преминаването през реката има изградено мостово съоръжение.
Съгласно представената информация изграденото мостово съоръжение през реката е разрушено, което налага изграждането на временен брод през река Струма в землището на с. Крумово за преминаване на строителната механизация и транспорт за експлоатация на находище „Крумово“. Предвижда се изграждане на брод на основното течение на р. Струма и брод на речен ръкав на р. Струма. Основното течение и речният ръкав са разделени от наносен остров с ширина около 50 м. Временният брод на реката ще бъде изграден, на място с координати, както следва:
- основно течение: 42°04ʹ30.55ʺ; 23°01ʹ41.22ʺ, кота 345.2 м;
- речен ръкав: 42°04ʹ31.53ʺ 23°01ʹ43.67ʺ, кота 345.5 м.
Бродът в основното течение ще бъде изпълнен с 3 реда стоманобетонови тръби с диаметър 1200 мм по 5 бр. в ред, поставени в средната част на течението, върху които се насипва баластра с височина 0,6-0,7 м и 4 реда тръби с диаметър 1000 мм по 5 бр. в ред, поставени в двата края на течението, върху които се насипва баластра с височина 0,8-0,9 м за да остане път с широчина 4 м. В речния ръкав бродът ще бъде изградена от 5 реда стоманени тръби с диаметър 1000 мм и дължина 5.0 м, поставени в средната част на ръкава, върху които се насипва баластра с височина 0,8 м и 2 реда стоманени тръби с диаметър 600 мм, с дължина 5.0 м, поставени по един ред в двата края на течението, върху които се насипва баластра с височина 1,2 м. Предвижда се бродът да се ползва само при маловодие на р Струма (юли-октомври), като високите води през останалите месеци на годината ще преливат над тръбите. Временният брод няма да наруши пропускателната способност на коритото при ниски води, като същите ще преминават през тръбите, без подприщване.
Заявеното инвестиционно предложение за изграждане временен брод на река Струма за добив на инертни материали от находище „Крумово“ не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се счита и за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (предвидени са малък обем изкопни работи за полагане на тръбите и не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда; конструкцията ще позволява ниските води да преминават през тръбите и не се нарушава пропускателната способност на коритото и ръкава за ниските води; ще позволява и преминаване на средни и високи води), предвид което същото не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0001013 “Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.) и BG0002107 “Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, (обн. в ДВ, бр.104/2008 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010-2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3 и т. 7 от становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР - Благоевград, заведено с вх. №4195(6)/03.01.2017 г. по описа на РИОСВ - Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001013 “Скрино“ и BG0002107 “Бобошево”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на временен брод през река Струма в землището на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.