Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №929/2017

Писмо изх. №3977(1)/29.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03294.98.2, местност „Обрако“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „БИЕН“ ООД, ЕИК 121344984

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3977/15.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03294.98.2, местност „Обрако“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 03294.98.2 с площ 810 кв. м, начин на трайно ползване „нива“ в местността „Обрако“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич да се изградят две жилищни сгради. Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващ трафопост, изграден в ПИ 03294.109.29, собственост на възложителя.
Водоснабдяването на сградите се предвижда да се осъществи от съществуващ водопровод , изграден в сервитута на четвъртокласен път за водоснабдяване на обувна фабрика (собственост на възложителя). Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма.
Транспортният достъп ще се осъществи от четвъртокласен път гр. Петрич - с. Беласица (имот с идентификатор 03294.85.221), като се предвижда и изграждане на транспортен достъп с ширина 6 м и дължина 9 м през ПИ 03294.98.641 – общинска собственост.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03294.98.2, местност „Обрако“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград