Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1146/2018

Изх. №4146(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на сгради с идентификатори 02748.502.7.55 и 02748.502.7.57, находящи се в поземлен имот с идентификатор 02748.502.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“.

Възложител:Б. И. Б.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4146/29.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “ Преустройство на сгради с идентификатори 02748.502.7.55 и 02748.502.7.57, находящи се в поземлен имот с идентификатор 02748.502.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в поземлен имот с идентификатор 02748.502.7 с обща площ 78475 кв. м, с НТП: „за целулозно-хартиената промишленост“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил са изградени :
- сграда с идентификатор 02748.502.7.55 с площ 355 кв. м с функционално предназначение „складова база, склад“;
- сграда с идентификатор 02748.502.7.57 с площ 572 кв. м с функционално предназначение „промишлена сграда“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда да се промени предназначението на сградите и да се изпълни вътрешно преустройство на същите в музейни сгради, с цел оформяне на музеен комплекс „Балабанова фабрика“.
Предвижда се също така да се обособи прилежаща площадка за музеен комплекс с алеи за достъп, експозиция на открито, озеленяване и др. Имотът е с изградена техническа инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата такава.
Предвид горното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие - BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.). Със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2015 г.) е утвърден План за управление на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002099 «Кочериново» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й и с плана за управление.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 “Кочериново”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство на сгради с идентификатори 02748.502.7.55 и 02748.502.7.57, находящи се в поземлен имот с идентификатор 02748.502.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград