Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1149/2018

Изх. №4162(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на машина за подгъване на краища на тръби АМОВ МВ 200/1, колонна бормашина SSB32 Xn КНУТ и настолна бормашина КВ 20 S КНУТ“

Възложител:„АСТРАЛ 98“ ЕООД, ЕИК 101104309

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4162/29.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване на машина за подгъване на краища на тръби АМОВ МВ 200/1, колонна бормашина SSB32 Xn КНУТ и настолна бормашина КВ 20 S КНУТ“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С проектното предложение е предвидено закупуване на машина за подгъване на краища на тръби АМОВ МВ 200/1, колонна бормашина SSB32 Xn КНУТ и настолна бормашина КВ 20 S КНУТ. Същото е предвидено да бъде монтирано в помещение с площ 43.86 м2, разположено в едноетажна сграда, изградена в поземлени имоти с идентификатори 02476.501.4211, 02676.501.4597 с административен адрес гр. Банско, ул. „Уста Тодор“ и прилежаща към 02476.501.4211.
Производствения процес, който ще протича след монтажа на горепосоченото оборудване е следния: рязане - тръбите се режат по размер съгласно чертежа на съответния стълб; пробиване - тръбите се пробиват на определени места, където е необходимо съгласно чертежа на съответния стълб; загъване на краищата на тръбите - стълбовете ще се правят от стоманени тръби с различен диаметър като в зависимост от височината могат да имат 2, 3, 4 или 5 прехода между тръбите. В процеса краищата на тръбите ще се загъват и ще се оформя преходна тръба с по - голям диаметър към тръба с по - малък диаметър; заваряване - заваряване една за друга на тръбите за стълбовете и рогатките с телоподаващ апарат и финална обработка, състояща се от обработка на заварките и места с остри стълбове.
Съгласно представената информация с намерението не се предвижда промяна на съществуваща или изграждане на нова техническа инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени две защитени зони BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.) и BG0000209 „Пирин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), чиито граници съвпадат напълно .
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на машина за подгъване на краища на тръби АМОВ МВ 200/1, колонна бормашина SSB32 Xn КНУТ и настолна бормашина КВ 20 S КНУТ“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград