Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1151/2018

Изх. №4173(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Основен ремонт на бунгала и сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 61813.616.392 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„МЪТНИЦА 09“ ООД ЕИК 200963952

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4173/30.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Основен ремонт на бунгала и сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 61813.616.392 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в поземлен имот с идентификатор 61813.618.392 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с площ 6329 кв. м, представляващ горска територия с начин на трайно ползване „друг вид дървопроизводителна гора“ съгласно приложената скица има 8 (осем) броя бунгала и сграда (столова). Имотът е водоснабден, електрозахранен и свързана с канализационната мрежа на населеното място.
С настоящото инвестиционно инвестиционното предложение се предвижда основен ремонт на бунгалата и столовата включващ смяна на дограма, подмяна на под, монтиране на климатична инсталация. Не е заявена необходимост и предвиждане за изграждане на нова или промяна на съществуващата техническата инфраструктура.
Така заявено, инвестиционното предложение „Основен ремонт на бунгала и сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 61813.616.392 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Основен ремонт на бунгала и сграда, находящи се в поземлен имот с идентификатор 61813.616.392 по одобрената кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград