Съдържание

Посетители

В момента има 448  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1161/2018

Изх. №4155(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за осъществяване на авторемонтни услуги“.

Възложител: „АВТОРЕМОНТ ВЪЛЧЕВ“ ЕООД, ЕИК 200031364

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4155/29.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Закупуване на оборудване за осъществяване на авторемонтни услуги“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация имот № 028077, землище на с. Борово, община Гоце Делчев е с площ 2.947 дка и начин на трайно ползване „Др.селишна тер.“. Инвестиционното предложение предвижда разширяване дейността на фирмата, чрез закупуване и монтиране на оборудване за осъществяване на авторемонтни услуги. Предвижда се закупуване и монтиране на автосервизно оборудване, както следва: подпорни стойки, моноколонни подемници; хидравличен канален крик; осигурителна греда за канален подемник (крик); плоча за демонтаж на скоростни кутии; пневнохидравличен крик; хидравличен тежкоповдигач (крик); мобилна пневматична система за антифриз с дигитален разходомер; стенд за диагностика и регулиране на геометрията на леки, лекотоварни и товарни автомобили; автоматизирана станция за ремонт и презареждане на автоклиматични системи с фреон; пневматичен ударен гайковерт Rodcraft 2477 XI; пневматичен ударен гайковерт Rodcraft 2477 комплект 2 бр.; пневматичен ударен гайковерт Rodcraft RC 2377; професионална пневматична тресчотка ½ˮ 90 Nm комплект 4 бр.; акумулаторен ударен гайковерт Bosch GDS 18V-Li; хидравлична количка за помощ при монтаж - демонтаж на автомобилни колела; водоструйна машина с дизелово подгряване KARCHER NDS 10/20 - 4 M; мокро - суха смукачка KARCHER NТ70/2 1.667-269.0; ръчно - хидравлична преса; ENERGY STATION - мултифункционална мобилна зарядно - стартерна станция; мобилна система за отработили газове за товарни автомобили и автобуси TROTTER - 150/S; преса за работа с шенкелни болтове за товарни автомобили с натоварване 65 т; стенд за диагностика и регулиране на фарове; стенд за ремонт на двигатели за товарни автомобили R15; електронно измервателно устройство за измерване на налягане на пневматични спирачни системи на товарни превозни средства; индукционен нагревател ROWERDUCTION 50 LG; миална машина за детайли VE 1200 М; двуредов мостов кран; двуколонен електро - хидравличен подемник с горна синхронизация SRH 370.50 К; работна/шлосерска маса с дървен плот, обкован със стоманена ламарина; количка за детайли с товароносимост 600 кг; гедоре ¾ ˮ 14 части; комплект вложки и аксесоари на 1ˮ 15 бр; магнитна бормашина; инструмент за монтаж и демонтаж на лагери, портативен индукционен нагревател за лагери с тегло до 40 кг.; комплект менгемета.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с инвестиционното предложение, както и че при реализирането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за осъществяване на авторемонтни услуги“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград