Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1164/2018

Изх. №4168(1)/07.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на имот № 022033, местност „Кури дере“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: Е. Н. М.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4168/30.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на имот № 022033, местност „Кури дере“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С решение № 301/26.10.2018 г. на Общински съвет Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за промяна предназначението на имот № 022033, местност „Кури дере“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона - „Жм1“; височина на застрояване - до 8 м; максимална стойност на Кинт. - 0.9; плътност на застрояване - максимум 40 %; плътност на озеленяване - минимум 40 %.
Съгласно представената информация и документация с проекта за ПУП - ПЗ се цели промяна предназначението на земеделска земя с площ 0.530 дка и начин на трайно ползване „нива“ за “жилищно строителство” при спазване на горепосочените устройствена зона и устройствени показатели.
С ПУП - ПЗ е предвидено след промяна предназначението на имота да се изгради еднофамилна жилищна сграда на два етажа. Водоснабдяването на имота ще се осъществи чрез изграждане на водопроводно отклонение за свързване към съществуващ водопровод Ст. ф 219, разположен по улицата пред имота. Отпадъчните води ще бъдат зауствани чрез канализационно отклонение до канализация РР DN315, която минава по улицата пред имота. Захранването на имота с електроенергия ще се осъществи чрез изграждане на фотоволтаични панели монтирани на подходяща конструкция на покрива на сградата до изграждане на нов трансформаторен пост (ТП) 20/0.4 kV в рамките на имота. Захранването на новия ТП ще се осъществи от страна 20 kV от ВЕП 20 kV „Космос“.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така не се очаква значително въздействие върху околната среда при прилагането му.
Предвид гореизложеното за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на имот № 022033, местност „Кури дере“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство““ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП-ПЗ дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението на имот № 022033, местност „Кури дере“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград