Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1165/2018

Изх. №4193(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение за “Закупуване на оборудване и обзавеждане за Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по АГ, находяща се в УПИ XVIII, пл. № 469, кв.39 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „БАНЯ МЕДИКАЛ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО АГ“ ЕООД

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4193/03.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по АГ, находяща се в УПИ XVIII, пл. № 469, кв.39 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда закупуване и монтиране на обзавеждане за нуждите на амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по АГ, находяща се в УПИ XVIII, пл. № 469, кв.39 по плана на с. Баня, община Разлог. Предвидено е закупуване на следното оборудване:
- стационарна цифрова ултразвукова система + видеопринтер;
- портативна цифрова ултразвукова система + Количка + Видеопринтер;
- фетален монитор + количка;
- лазер;
- система за локална ниско-температурна деструкция;
- електрокуагулатор;
- система за Микронидлинг;
- дерматоскоп;
- електрическа кушетка;
- вакуум аспиратор;
- автоклав;
- опаковаща машина за автоклавиране;
- поративен Ултразвук - за кожа;
- монитор - с HDMI кабел и стойка за стена;
- апарат за кръвно;
- стетоскоп;
- гинекологичен стол;
- лампа;
- комплект инструменти;
- медицинска Кушетка 1;
- медицинска Кушетка 2;
- въртящ се стол;
- апаратна количка;
- лаптоп – HP;
- лаптоп – HP;
- принтер за лекарска документация – HP;
- принтер-регистратура – HP;
- телевизор-регистратура – LG;
- хладилник - лекарства – Beko;
- медицински шкаф;
- лекарско бюро;
- лекарски стол;
- бюро-регистратура;
- стол-регистратура;
- шкаф - мед. Регистри;
- диван –посетителски;
- масичка-посетителска;
- кафе машина-регистратура;
- маслен радиатор;
- диспенсер за вода;
- диспенсер за салфетки;
- кошче за боклук.
Описаните по-горе дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по АГ, находяща се в УПИ XVIII, пл. № 469, кв.39 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград