Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1166/2018

Изх. №4202(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция на спортно игрище на ІІІ-то Основно училище „Христо Ботев“, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.1633 по одобрена кадастрална карати кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4202/04.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Реконструкция на спортно игрище на ІІІ-то Основно училище „Христо Ботев“, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.1633 по одобрена кадастрална карати кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в западната част на двора на училището, на площ от около 312 м2 е изградено спортното игрище. Съществуващата изкуствена тревна настилка и металните ограждения са компрометирани.
С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на игрището, включваща следните дейности:
- демонтаж на старата настилка;
- монтаж на нова изкуствена тревна настилка с пълнеж от кварцов пясък и гранули;
- монтаж на 2 бр. нови футболни врати за мини футбол с мрежи;
- обновяване на металните ограждания.
Описаните по-горе дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се считат за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като са предвидени малък обем строително-монтажни дейности и не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, предвид което инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Mинистерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на спортно игрище на ІІІ-то Основно училище „Христо Ботев“, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.1633 по одобрена кадастрална карати кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград