Съдържание

Посетители

В момента има 710  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1167/2018

Изх. №4203(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в дворното пространство на Спортното училище, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.1197 по одобрена кадастрална карати кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4203/04.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в дворното пространство на Спортното училище, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.1197 по одобрена кадастрална карати кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация имот с идентификатор 65334.300.1197 е с площ 12100 м2 и начин на трайно ползване „за обект комплекс за образование“. В него за изградени 7 бр. сгради (училищна сграда, физкултурен салон, ученически стол, актова зала и три общежития).
С инвестиционното предложение се предвижда доставка и монтиране на фитнес уреди на открито. Предвидено е да бъдат монтирани два броя успоредки и един троен лост за набиране. Монтажът на уредите ще бъде в дворното пространство на площ от около 70 м2, като в зоните за безопасност ще се положи ударопоглъща настилка.
Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура или промяна в съществуващата такава.
Предвидените дейности по доставка и монтиране на фитнес уреди не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се считат за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като са предвидени малък обем строително-монтажни дейности и не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, предвид което инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в дворното пространство на Спортното училище, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.1197 по одобрена кадастрална карати кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград