Съдържание

Посетители

В момента има 701  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1168/2018

Изх. №4182(1)/10.12.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02693.314.18 по КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:И. П. А.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4182/30.11.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02693.314.18 по КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е ПИ с идентификатор 02693.314.18 с обща площ 4840 кв. м, с НТП: „нива“. Същият попада в отдел 260/и (сем. насаждение от бял бор10, възраст 80 г., пълнота 0,4, черен бор; бял бор10 на възраст 25 г., пълнота 0,4, черен бор, акация, леска, зимен дъб) по ГСП на ДГС „Разлог“ от 2013 г. Таксационните характеристики за насаждението са актуализирани след проведена на терен таксация. Направено е ново таксационно описание с осъвременени данни.
Програмата предвижда извеждане на отгледна сеч – прореждане с интензивност 15% от запаса в насаждението от бял бор на възраст 25 г. и принудителна сеч с интензивност 5% от запаса в насаждението от бял бор на възраст 80 г.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо са разположени границите на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в най-близко разположените зони, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02693.314.18 по КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград