Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1172/2018

Изх. №4218(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Доставка на оборудване и обзавеждане за „СПА къщи Главчеви“, находящи се в имот с планоснимачен №452 по плана на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „СОНЯ ГЛАВЧЕВА“, ЕИК 201902009

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4218/04.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Доставка на оборудване и обзавеждане за „СПА къщи Главчеви“, находящи се в имот с планоснимачен №452 по плана на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение за „Изграждане на къщи за настаняване на гости в имот с планоснимачен №452 по плана на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“, директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. №321(1)/30.01.2013 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда за къщите за гости да бъде доставено и монтирано следното обзавеждане: комбинирана катерушка; люлки; джакузи; солариум; шатра с площ 16 м2; пясъчник; 20 бр. шезлонги; 6 бр. колела; 4 бр. въдици; 4 бр. пейки и система за озвучаване.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Доставка на оборудване и обзавеждане за „СПА къщи Главчеви“, находящи се в имот с планоснимачен №452 по плана на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград