Съдържание

Посетители

В момента има 219  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1173/2018

Изх. №4240(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пречиствателна станция за отпадъчни води в едно с резервоар за поливна инсталация в поземлен имот с идентификатор 53326.500.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„КОНВЕНТА 7“ ЕООД ЕИК 201725199

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4240/05.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване и монтиране на пречиствателна станция за отпадъчни води в едно с резервоар за поливна инсталация в поземлен имот с идентификатор53326.500.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда закупуване и монтиране на пречиствателна станция за отпадъчни води в едно с резервоар за поливна инсталация за нуждите на съществуващ семеен хотел разположен в поземлен имот с идентификатор 53326.500.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“ съгласно приложената скица. Станцията са предвижда да е с капацитет 50 екв. ж. и да пречиства отпадъчните битови води от хотела. Съоръжението се предвижда да работи на последователен партиден аеробен биореактор с циклично действие. Пречистената вода се предвижда да се отвежда в новопредвидения за закупуване и монтиране резервоар, водата от който се предвижда да се ползва за поливане на съществуващата в имота растителност.
Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира изцяло в границите на поземлен имот с идентификатор 53326.500.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград.
Възложителят не е заявил и необходимост от допълнителни строително-монтажни работи с цел увеличаване/намаляване размера на застроената площ на хотела, както и изграждане на нова и/или изменение на съществуващата обслужваща техническа и пътна инфраструктура за нуждите на същия.
Заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се считат за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от същия закон, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като са предвидени малък обем строително-монтажни дейности и не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, предвид което инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: в границите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.) и в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с осъществяването им не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“, не се създават и условия и предпоставки за тяхното увреждане и трансформация, тъй като не се изменят територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитание, както и за растителните видове, които ги характеризират, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие (основно в периода на строителството) и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пречиствателна станция за отпадъчни води в едно с резервоар за поливна инсталация в поземлен имот с идентификатор 53326.500.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пречиствателна станция за отпадъчни води в едно с резервоар за поливна инсталация в поземлен имот с идентификатор 53326.500.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград