Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1188/2018

Изх. №4230(1)/13.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на физкултурен салон към съществуващо училище в УПИ I, кв.16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4230/05.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на физкултурен салон към съществуващо училище в УПИ I, кв.16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда да бъде изграден физкултурен салон към Обединено училище „Христо Ботев“ в с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, разположено в УПИ I, кв.16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград. Застроената площ на салона се предвижда да бъде около 540 кв. м.
Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира изцяло в границите на имота. Със същото не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
Описаната по-горе дейност не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се счита за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда тъй като: предвидената дейност ще бъде реализирана в рамките на имота; ще се използва съществуващата техническа инфраструктура и няма да има необходимост от изграждане на нова; образуваните отпадъци по време на реализиране на предложението ще бъдат извозвани и депонирани на регламентираните за целта места; в резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, предвид което инвестиционното предложение “Изграждане на физкултурен салон към съществуващо училище в УПИ I, кв.16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“, не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно глава шеста на ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционните предложения дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на физкултурен салон към съществуващо училище в УПИ I, кв.16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореупоменатото инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомленията или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград