Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1194/2018

Изх. №3724(5)/17.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с номер 034057 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: В. Л. Х.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3724/25.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3742(4)/12.12.2018 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с номер 034057 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с номер 034057 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с площ 0.950 дка, представляващ земеделска земя с регистриран начин на трайно ползване „нива“. Целта е производство на сезонни зеленчуци.
Предвижданията са свързани с изграждане на неотопляема оранжерия с площ 550 кв. м (0.550 дка), с модулна конструкция. В рамките на имота се предвижда и поставяне на фургон, кота да се ползва като склад за продукцията и помощен инвентар.
Напояването на насажденията се предвижда да се осъществява чрез ползване на водни маси за напояване от изградената в района напоителна система, стопанисвана от „Напоителни системи“ ЕАД- клон Струма-Места. Имотът граничи с канал за напояване, собственост на дружеството.
С инвестиционното предложение не се предвижда промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота, в който същото е предвидено да се реализира, както и изграждане на нова и/или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с номер 034057 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
• в границите на защитена зона BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.), като западната граница на имота се явява част от границата на защитената зона;
• в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.), в периферен участък.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
С инвестиционното предложение се засягат около 0.0002% от общата площ на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ и около 0.0004% от общата площ на защитена зона BG0002003 „Кресна“.
При направения пространствен анализ в ГИС среда е установено, че с реализирането на инвестиционното предложение не се засягат природни местообитания и ефективно заети местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с осъществяването им не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“, не се създават и условия и предпоставки за тяхното увреждане и трансформация, тъй като не се изменят територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитание, както и за растителните видове, които ги характеризират, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие (основно в периода на строителството) и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с номер 034057 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с номер 034057 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград