Съдържание

Посетители

В момента има 698  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1204/2018

Изх. №4294(1)/19.12.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имоти с №000815 и №000817, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА К. Н. Д.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4294/11.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за имоти с №000815 и №000817, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма са имоти:
- 000815 с площ 9,899 дка, отдел 129/м (издънково насаждение от зимен дъб8 на възраст 60 г., пълнота 0,6, бл2, чб, мжд, чел, ива, кгбр). Предвижда се извеждане на постепенно -котловинна сеч с интензивност 25% в природно местообитание 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio – Carpinetum;
- 000817 с площ 4,999 дка, отдел 130/и (издънково насаждение от зимен дъб5 на възраст 70 г., пълнота 0,6, бл1, кдб1, кгбр3, кл, чб, мжд, здб4 сем на възраст 10 г., пълнота 0,4, бл3, мжд3). Предвижда се извеждане на постепенно - котловинна сеч с интензивност 25% в природно местообитание 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio – Carpinetum.
Основание за предвидените сечи са достигане на технологична зрялост на насажденията и осигуряване на семенно възобновяване.
Имотите, предмет на настоящата горскостопанска програма не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Предвидените сечи в гореописаните имоти ще бъдат изведени в границите на природно местообитание 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio – Carpinetum, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”. Реализирането на предвидените дейности не предполагат увреждане на горецитираното природно местообитание при условие, че сечите са съобразени изцяло с „Режими за устойчиво управление на горите в натура 2000“.
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената “Горскостопанска програма за имоти с №000815 и №000817, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград