Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1225/2018

Изх. №4378(1)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.1.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Н. Г. П., Д. Г. П., М. Б. М., В. Б. А.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4378/ 19.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.1.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, и налична такава в РИОСВ – Благоевград с инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 57176.1.3 с площ 5540 кв. м, местност „Бански път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански да се изградят четири жилищни сгради, всяка със застроена площ около 150 кв. м.
Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от водопровод преминаващ по пътя граничещ с имота. Отпадъчните води ще се заустват в канализацията на населеното място. Електрозахранването ще се осъществи от трафопост, разположен източно от имота. Транспортният достъп ще се осъществява от път граничещ с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.1.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград