Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1227/2018

Изх. №4386(1)/27.12.2018 г.

уведомление за проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.516, местност „Попина лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“

Възложител: Д. К. Л.

След направена справка в база данни на РИОСВ - Благоевград се установи, че поземлен имот с идентификатор 43699.57.516, местност „Попина лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, предмет на плана попада в границите на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48/2013 г.).
На този етап не са налични данни, че с предвидените дейности се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана. Предвид това за същият не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Прилагането на плана е свързано с промяна на предназначението на имот с идентификатор 43699.57.516, попадащ в граници на защитена зона, поради което попада под разпоредбите на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер”.
На основание чл. 31, ал. 21 от Закона за биологичното разнообразие за извършване на оценката по ал. 1, следва да заплатите такса в размер на 280 лв., предвид разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. и доп.), като след внасянето й ще бъде проведена процедурата по реда на Глава ІІ от Наредбата за ОС.
Таксата може да се заплати в брой или чрез постерминално устройство в касата на РИОСВ - Благоевград или по банков превод по банкова сметка на РИОСВ –Благоевград както следва:
IBAN – BG90 SOMB 9130 3137 0187 01
BIC – SOMBBGSF към „Общинска банка” АД – ФЦ – гр. Благоевград.
Съгласно Приложение №1 към чл. 10, ал. 1, част А, т. 5 от Наредбата за ОС , следва да представите информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп.).
В случай, че не представите гореизисканата информация в срок до 15.02.2019 г., процедурата по оценка за съвместимост ще бъде прекратена на основание чл. 11, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 481/19.12.2018 г./