Съдържание

Посетители

В момента има 266  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1229/2018

Изх. №4379(1)/28.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка от две класни стаи към съществуваща сграда на училище в УПИ I, кв.26 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ - С. ДЪБНИЦА

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4379/ 19.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка от две класни стаи към съществуваща сграда на училище в УПИ I, кв.26 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с уведомлението за горното инвестиционно предложение в УПИ I, кв. 26 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград е изградено училище. Имотът е водоснабден, електрозахранен и свързан с канализационната мрежа на населеното място.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пристройка на два етажа със ЗП 9,35/9,90 м към съществуваща сграда на училище. Предвижда се изграждане на две класни стаи. В сутерена се предвижда изграждане на пет помещения, които ще се използват за: библиотека, медицински кабинет, стая за зам. директор и стая за домакин. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
Описаната по-горе дейност не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се считат за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда тъй като: дейностите ще бъде реализирана в рамките на имота; ще се използва съществуващата техническа инфраструктура; образуваните отпадъци по време на реализиране на предложението ще бъдат извозвани и депонирани на регламентираните за целта места; в резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, предвид което инвестиционното предложение не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно глава шеста на ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка от две класни стаи към съществуваща сграда на училище в УПИ I, кв.26 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 481/19.12.2018 г./