Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №01/2020

Изх. №4014(2)/02.01.2020 г.

Уведомление за Проект за делба на поземлен имот с планоснимачен номер 612 по регулационния план на с. Илинден, община Хаджидимово и Подробен устройствен – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразуваните имоти с проектни планоснимачни номера 619, 620, 621, 622, 623 и 624

Възложител: Г. С. П.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4014/17.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград, за горецитираният проект, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект за делба на поземлен имот с планоснимачен номер 612 по регулационния план на с. Илинден, община Хаджидимово и Подробен устройствен – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразуваните имоти с проектни планоснимачни номера 619, 620, 621, 622, 623 и 624, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация основната цел на проекта за делба на поземлен имот с планоснимачен номер 612 по регулационния план на с. Илинден, община Хаджидимово с площ 4183 кв. м е разделянето на имота на шест самостоятелни поземлени имоти с проектни планоснимачни номера 619, 620, 621, 622, 623 и 624, от които единия от тях се предвижда да бъде частен път за достъп.
С ПУП-ПЗ се предвижда запазване на устройствената зона, а именно устройствена жилищна зона (Жм) с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м) с отреждане на новообразуваните имоти за „жилищно строителство“ при спазване на следните параметри на застрояване: плътност на застрояване макс. 60 %; коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) макс. 1,2; озеленяване мин. 40 %; височина на застрояване макс. 10 м; етажност – до 3 етажа.
Предвижда се в новообразуваните имоти с проектни планоснимачни номера 619, 620, 621, 622, 623 и 624 да се изгради по една жилищна сграда, а в имот с проектни планоснимачни номера 623 и 624 да се изгради и по една стопанска постройка за съхраняване на инвентар. Предвижда се водоснабдяване и електрозахранване на имота от инфраструктурните връзки в населеното място. Отпадъчните води е предвидено да се отвеждат в канализация.
Поземлен имот с планоснимачен номер 612 се намира в регулационните граници на населеното място.
На този етап не са налични данни, че с проекта за делба на поземлен имот с планоснимачен номер 612 по регулационния план на с. Илинден, община Хаджидимово и Подробен устройствен – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразуваните имоти с проектни планоснимачни номера 619, 620, 621, 622, 623 и 624 се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането им.
Предвид гореизложеното за проекта за делба на поземлен имот с планоснимачен номер 612 по регулационния план на с. Илинден, община Хаджидимово и Подробен устройствен – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразуваните имоти с проектни планоснимачни номера 619, 620, 621, 622, 623 и 624, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие –BG0002078 “Славянка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с плана дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002078 “Славянка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове птици, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002078 “Славянка”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Проект за делба на поземлен имот с планоснимачен номер 612 по регулационния план на с. Илинден, община Хаджидимово и Подробен устройствен – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразуваните имоти с проектни планоснимачни номера 619, 620, 621, 622, 623 и 624“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 491/23.12.2019 г./